Η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων βρίσκεται στην καρδιά της εταιρικής μας στρατηγικής. Στην ΕΑΒ 'φροντίζουμε για το περιβάλλον μας'. Σε αυτή τη φράση αποτυπώνουμε τη ρητή δέσμευσή μας σε μία επιχειρηματική ανάπτυξη που βασίζεται στο σεβασμό στους φυσικούς πόρους και συνάδει με τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

env-gr

Περιβαλλοντική Στρατηγική

Ο πυρήνας της περιβαλλοντικής στρατηγικής της εταιρείας μας είναι η προστασία των φυσικών πόρων και η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος με δράσεις που εστιάζονται στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της ΕΑΒ είναι άρτια εξοπλισμένες για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή για την προσωρινή αποθήκευση και την μετέπειτα διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων είναι ότι οι μετρήσεις των χημικών παραμέτρων οι οποίες πραγματοποιούνται από συνεργαζόμενα διαπιστευμένα εργαστήρια, βρίσκονται εντός ορίων της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Η φιλοσοφία μας για το περιβάλλον

Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον. Φροντίζουμε την περιοχή μας.

Παίρνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες που αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουμε και αναβαθμίζουν τη διαδικασία παραγωγής της εταιρείας μας.

Προχωρούμε σε ενέργειες που…

  • εκσυγχρονίζουν το χώρο μέσα και έξω από την ΕΑΒ
  • προστατεύουν το οικοσύστημα
  • αναβαθμίζουν όλη την περιοχή

Βελτιωνόμαστε συνεχώς με σεβασμό στην τοπική κοινωνία και συναίσθηση του χρέους που μας αναλογεί για το παρόν και τις επόμενες γενιές.

Δημιουργήσαμε νέα Διεύθυνση Περιβάλλοντος με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες, που έχει ως πρώτο στόχο την αυτονομία και την αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών δράσεων και ενεργειών της ΕΑΒ. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος στελεχώθηκε με έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Υιοθετούμε πρότυπα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του μέλλοντος.

Κάνουμε πράξη την περιβαλλοντική ευαισθησία, που αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Έχουμε πλήρη επίγνωση των περιβαλλοντικών μας ευθυνών. Πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση και στη υιοθέτηση όλων των νέων κανονισμών. Καλλιεργούμε κλίμα άριστης συνεργασίας με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, τους πελάτες μας, τις τοπικές αρχές, την Πολιτεία.

Τηρούμε την ισχύουσα Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Έχουμε σχεδιάσει έναν διοικητικό μηχανισμό εντοπισμού και εφαρμογής όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων τόσο σε Εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο, που λειτουργεί υποδειγματικά.

env2

Σχεδιάζουμε την περιβαλλοντική διαχείριση. Η ευαισθησία για το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας. Καθημερινά, αξιολογούμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε νέας παραγωγικής δραστηριότητας κάθε νέου προϊόντος και νέας μεθόδου. Μελετάμε προσεκτικά τον κύκλο ζωής των προϊόντων. Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων, την πρόληψη, τη διαρκή μείωση της εκπομπής ρύπων, αλλά και της παραγωγής αποβλήτων. Εφαρμόζουμε την ορθολογική διαχείριση των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες καθαρές τεχνολογίες. Πρωταρχικός στόχος είναι η εξοικονόμηση νερού, πρώτων υλών και ενέργειας. Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και, στη συνέχεια, αναθεωρούμε όποτε αυτό χρειάζεται τα περιβαλλοντικά προγράμματα και τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Για το σκοπό αυτό,

Θεσπίσαμε Πρότυπο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που σχεδιάζει και υλοποιεί τις δράσεις για το περιβάλλον, ελέγχει και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους. Κεντρικός άξονας του είναι η συνεχής και απρόσκοπτη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το σύστημα αυτό αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη λειτουργία της ΕΑΒ, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις βιομηχανικές της δραστηριότητες που άμεσα ή έμμεσα επιδρούν στο περιβάλλον. Στη συνέχεια, σχεδιάζει δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ανακύκλωση των υλικών και τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΕΑΒ πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004.

Διακρινόμαστε για την περιβαλλοντική πολιτική μας, αλλά και τις πρακτικές της εφαρμογές στην παραγωγική διαδικασία, τις εγκαταστάσεις και την περιβάλλουσα έκταση προς όφελος των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας, της χώρας.

Έργα και δράσεις

Επενδύουμε στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής υποδομής.

Την περίοδο 2004–2013 η εταιρεία προχώρησε σε πράσινες επενδύσεις ύψους 6 εκ. €, ανάμεσα στις οποίες:

  • η δημιουργία Μονάδας Ξηρού Αποχρωματισμού Αεροσκαφών με τη χρήση πλαστικών σφαιριδίων, χωρίς την οποιαδήποτε χρήση χημικών και τοξικών ουσιών (επένδυση ύψους 3.5 εκ. ευρώ).
  • η τεχνολογική αναβάθμιση και μερική αυτοματοποίηση της εγκατάστασης φυσικοχημικής επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων.

Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με αδειοδοτημένους φορείς για την απομάκρυνση και διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων.

Διαχειριζόμαστε τα αστικά απορρίμματα της εταιρείας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και τα προωθούμε, με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σχηματαρίου, στον Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας.

Εφαρμόζουμε προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης (χαρτιού, γυαλιού, μέταλλου, πλαστικού, μπαταριών) σε συνεργασία με εγκεκριμένους φορείς ανακύκλωσης.

Συνεργαζόμαστε με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα (Πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα) έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης των διαδικασιών της εταιρείας στη βάση επιστημονικής γνώσης.

Ενθαρρύνουμε την επιμόρφωση του προσωπικού και των στελεχών της ΕΑΒ στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων διαμορφώνοντας μια νέα περιβαλλοντική συνείδηση και ενσωματώνοντας σχετικές πρακτικές στην εταιρική μας φιλοσοφία.