Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ

  • Ζαχαρίας Γκίκας, Πρόεδρος
  • Γεώργιος Μαζαράκος, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Χαράλαμπος Παπασπύρος, Αντιπρόεδρος
  • Δημοσθένης Μπακόπουλος, Μέλος
  • Σπυρίδων Παντελάκης, Μέλος
  • Νεκτάριος Μπανάκας, Μέλος
  • Χρήστος Μάρκος, Μέλος